skip to content

Материалы сайта

Ні гукам, ні званкам не адгукнешся. Атуліць колкай памяці сувой. Праз лёс мой ты, як бура, пранясешся. I дождж размые родны воблік твой. I стане пуста мне, нібы ў пустыні. Нібы сярод пустыні — я адна...
Дзе пачалося болю ўтаймаванне, Ніхто з жывых не ведае, на жаль. Час — лекар болю, а яго шпіталь — Без краю, без пачатку памяшканне. Не ведае ніхто, дзе недарод Пачаў перадавацца полем полю, Дзе, клен...
Мы разумеем: Дысананс… І разумеем: Слабасць, Што восень дзеліцца На нас І цень разлада. Сярод гармоніі бяроз, Па паркавым паркалю Мы топчам лісце Нашых кроз І восень папракаем… Не азірнуцца. След у...
Зрываюцца гадзіны з цыферблата... А свет — вякамі сіні і зялёны... Але накрые стрэлка тую дату, Дзе зазвініць будзільнік майго скону. Кастусь Цыбульскі ...
Баюся я нявыказаных слоў, Яны — палын, яны дурман і мята. Прыходзіць позна лепшая любоў, Як за пакуты горкія адплата. Над цёмначчу раскрыленых дзвярэй, У цішыні сталічнага квартала — А мы маглі б сус...
Срэбрам ранішніх рос, Зорнай яснасцю ночы I пяшчотай бяроз Твае свецяцца вочы. Сінь ільноў на палях I даверлівасць кветак Засталіся ў вачах Ад спякотнага лета. Бачу ў іх, як зары Ружавее палоска. Б...
Тваё імя мо тысячу разоў я паўтараў, як паўтарае мора бег хваль крутых, шліфуючы каменне, як сонца паўтарае свой прыход, як выраі — вяртанне і адлёт, як першакласнік — верш, на дом зададзены... I як...
Вянок цярністы. Васількі Сплываюць сцішана з рукі. I долу цягнуцца далоні, I глуха каркаюць крукі. Вянок цярністы. Воч не ўзняць I камень помсты не падняць— Дарую зло. Згасае роспач — Была ж, здаецца,...
Стань да святла. Прашу я, стань! Яшчэ адну, адну хвіліну! He пакідай, не пакідай, Дай твар запомніць, мой адзіны. Ці забыцця, збавення дай, Над галавой скрані лавіну! He пакідай, не пакідай Жыцця май...
Сябрам мы прысвячаем эпітафіі, Калі паклічуць за труной ісці... А чым сябры, скажыце, не патрапілі, Што мы аб іх не пішам пры жыцці, Што словы выпакутваныя выкласці Спяшаемся чамусьці для другіх I на...
Гэтыя зоркія вочы! Гэтай пяшчоты прыбой! Нічога не паўтараецца двойчы. Я застаюся з табой. Скруха з турботы знікае Лёгка, як след мураўя. Вецер мяне абвівае А ці самота твая? Поўныя бездані вочы Ніб...
Даўно пара пасталець. Духмяны хлеб на стале. Ласка світальней хлеба. Вочы мае і неба. Між імі — хмараў разгон і хмары тваіх валасоў. I з незапомных часоў звоніць вятрыска ў звон. А ты далёка паехаў...
«Спачатку — ты, а потым — я», — Такая прымаўка твая. Каханая, даруй за тое, Што горкіх слоў нясеш ты крыж, Што часам крыўды ў сэрцы тоіш, Маўчыш, пакутуеш, ня сьпіш. За непрынесеныя кветкі I занядба...
Ні парушынкі ў небе, ні дажджынкі, I мройна вішня пышная цвіце. Яшчэ мая хада лягчэй пушынкі. Адкуль цяжар так сэрцайка гняце? Душыла смага, цалавала спёка. Маланка з громам звязвала канцы. Але не па...
Калі сціхнуць адгалоскі тваіх крокаў у вушах, аплыве, бы свечка воскам, успамінамі душа. Колькі будзе розных сцежак, покуль знойдзем шлях адзіны. Сонца мне – мільён усмешак. Дождж – мільён тваіх сляз...
У трох царквах зямлі святой Тры свентых свечкі запаліла I прад апошняю мяжой Цара Нябеснага ўмаліла, Каб побач быў заўжды з табой, А сем хваробаў абмінулі — На цёмны лес глухі звярнулі, На дол сухі, п...
Мы многа гаворым, а болей маўчым. He выказаць час, што скрозь нас працякае. I думы людскія гайдае ўначы Калыска сусвету ад зор залатая. Праўдзівае слова гадую гады, He ў сілах яго адарваць ад істоты....
Я здымак твой разглядваю, Як след нядаўняй страты. Чаму раней за клятвамі Была нябачнай здрада? Цвіла ж вясна усмешкаю І постаццю рухавай… А зараз – Сны з дамешкамі Маёй журбы гаркавай. Між намі ўсё...
На дрэвах вароны Сядзяць, як на тронах, I каркаюць сонна, А дзюбы – як зубы Ў жалезных баронах. Паветра туманам Спавіта рахманым. Над вёскай заспана Ў скудлачаны ранак, Не хочучы вочы Ўздымае, як п'я...
Набіраю гады, як балы... Іх сціртуецца больш і больш. Мой жыццёвы суддзя — няўдалы: He залічыць пакуты і боль. He залічыць кахання згубу, Пацалункавы зарапад, З патаемнай усмешкай губы I паўшэпты: — Я...
Прыйшла к табе з далёкае дарогі. Вачэй маіх знямогу не лаві. Знасіліся сандалікі. I ногі Параніліся моцна, да крыві! Чытаеш боль ці песню на абліччы, Баішся дакрануцца да рукі. Віхор пашкуматаў мой л...
Жанчына з сумнымі вачыма сягоння застаецца зноў адна. Халодны горад — за плячыма, і шклянка чорнага віна. Замоўк шматслоўны тэлевізар і пыляцца старонкі тоўстых кніг. Буркуе голуб над карнізам, Нібыт...
Як сумна шарэе дарога — і вабіць, і вабіць ісці. Пайду я далей ад парога, каб дзесьці самоту знайсці. О, я не баюся самоты!.. О, я не бываю адна, бо дзе б ні хадзіла, заўсёды са мною — ці Бог, ці вясн...
Калі змагла б, вярнула б я не слова: Адзін прамень — зямлёй і небам між. Мой ясны свет, зялёная дуброва, Ты ўсё шуміш, ты ўсё яшчэ шуміш. Адзін прамень! Яго шукаюць рукі Аблокамі і кручаю паміж. Зялё...
Зведаўшы зайздрасць мод вечных і хворых, Ды спадзяванняў пакутлівых ўздых, Рэчы таксама, як людзі, гавораць I спавядаюцца ў шафах старых. Час іх раўняе: паркаль і атласы Звянуць, паблякнуць за сціжма...
Я трэснутыя нервы пакладу на шкло, пасыплю зверху болем пасівелым. А потым закрычу параненым святлом, душу на момант раз'яднаўшы з целам. А калі трэсне шкло і вернецца душа, злаўлю настрой глінянымі р...
I рака бруіцца васількова, І лябёдка плавае ў стаўку. Не сказаў на развітанне слова — Толькі спешна сціснуў мне руку. Ля муроў стагоддзяў, ля падмуркаў, Дзе яшчэ не вымерла святло, Мітусяцца восы і к...
Ёсць толькі дзве ў жыцці мяжы: мяжа пачатку і сканчэння. Нясхільна шлях зямны прайсці – паэта лёс і прызначэнне. На запытанне прамаўчы, бо хто маўчыць, той сам пытае… Якое малако ваўчыц? Пра тое воўк...
Ноч кароткай была, быццам казачны сон. Цалавалася мора з пяском бурштыновым. Ты шаптала замовы адвечнае словы. Быў ля вогнішча недзе з сяброўкаю ён. Ты хацела русалкай прыгожаю стаць, каб не зносіць...
Страшна ўвечары жыць З незагоенай ранай. Ты сказаў: «Адбаліць, Заставайся каханай». Страшна ноччу мне быць З гаркатой апантанай. Ты сказаў: «Адшчыміць, Заставайся каханай». Ах, нуда — не бяда У цішы...
Прывыкаю штодзень да скаваных пачуццяў, быццам хворы, прыбіты да ложку надзей. Мне лягчэй да сябе, да сапраўднай, вярнуцца, чым дарэмна шукаць звышсапраўдных людзей. Не чакае душа над жыццём перамогі,...
Жонцы Не папросіш мілоснай свечкі, не адкажаш хлуснёй на здзек... Толькі дзве перасохлыя рэчкі уваскрэснуць з тваіх павек. Толькі срэбныя дзве маланкі перакрэсляць мне шлях наперад... І ў адн...
У вашым горадзе, дзе сум і снег, і дзе асфальт парэзаны трамваем, я пакідаю парасон і смех, каб зноў вярнуцца к вам дажджом і маем. У вашым голасе — пяшчоты першацвет і задуменне непагаслых вокнаў. В...
Такой прысні, як яблыневы сад. Там не ачахла сонечная сцежка. Хвалюецца высокі снегапад, А на губах — іскрыстая усмешка. Нібы прадаўшы жыта, спяць сваты, А на вусах — па зманліваму слоўцу. Мы пройдзе...
Люди,я одна такая не счастливая или вы тоже????!!!! в жизни нет счастья...нет любви...вообще пустота... раньше такого не было....а за последнию неделю все изменилось...все стало странно... проблема за...
Неба ў зорках. На небе ўладараць яны. Дзесьці ў цемры касцёр дагарае. Там застыў, запанурыўся конь вараны. Ён — на волі... Ды волі не мае. Ногі спуталі людзі вяроўкай яму, мары зблыталі ветры начныя....
Чаго чакаць? Начным святлом даўно абрабавана цемра, і цеснае маё жытло мяне схавала ў кубе цэглы, і цягнецца маркота фраз, і, без надзеі затрымацца, па кроплі ў ноч сцякае час, як кроў з параненага па...
Попел ад кастрышча не запаліш, боль, што адбалеў, не забаліць. Дык чаму ж блакіт вачэй так раніць сушыць вусны, быццам хоча піць? Тое, што згарэла, доўга тлее, боль з вачэй адчаем упадзе. Пройдзе час...
Усярэдзіне пуста і пуста — Пустая пустэльная пустка. Ці можа там нехта ёсць? Няпрошаны сумны госць У гэту пустэльню брыдзе... Чаго ён шукае? Куды ён ідзе? Угледзеў, напэўна, міраж, Імкнецца да чыстай...
Здыміце шапкі: Вязуць нябожчыка. Мажліва, грузчыка, Мажліва, возчыка. Вязуць не нейкага, Вязуць сумленнага: Сябры — як непагадзь, Жонка — самлелая. А за нябожчыкам — Шыпенне шын, Жалобным пошчакам Г...
Лілі Там, дзе сырая зямля, як турма, Там, дзе нікога, нічога няма, Раптам мне высьнішся промнем. ...Лета ці восень, вясна ці зіма — Кожнай крывінкаю помню. Сяргей Законнікаў...
А ведаеш, пасля размовы гэтай Мне б розуму пазбавіцца — за шчасце, Па горадзе брысці напаўадзетай, Ды у вар'ятню першую папасці. Мне б розум страціць як уратаванне, Як лепшая з мяркуемых падзей. Адно...
Дзе нябёсаў блакітныя высі Не сваімі вачамі глядзяць, Дзе на вокліч адчайны: "Вярніся!" Ён нічога не мусіў сказаць, Дзе неба з зямлёю калісьці мінуць, Хай Словы Твае не мінуцца! Дазволь жа, зблудзі...
Паўміралі музыкі — Слухачы засталіся. Скрыпкі звонкія зыкі Так даўно не ліліся. На гарышчы згарбела I рассохлася дэка, — Сэрца ў ёй задубела Без душы чалавека. Дайце смык навашчу я! Дайце струны нас...
I мяне хвароба тузанула, Ведзьме рыхтавала на пасаг. Адыдзі — дабром прашу — зануда, Дай мне пра здаровых напісаць. Бо пакуль шукаў я слоў глыбінных, Каб душой не пакрывіць ні ў чым, Пачарнелі ўсе ма...
Круг звыклай мітусні, Зададзенасці быта. Мільгаюць спорна дні, I многа іх забыта. Ды ўспомні час, калі Мы ў нейкім утрапенні Ня дням падлік вялі, А кожнаму імгненню. Цвіў радасці язмін, I зелян...
Бедна тут, нявесела і глуха, Чорны вецер кружыцца над полем, А са мной развітваецца суха Хлопчык, не знаёмы з вечным болем. У бясконцасць пушчана хвіліна, І мячы скрыжоўваюць пагляды... Быццам я забі...
Тваё імя варушыцца ў душы, Як птушанё, што выпала з гнязда... Лёс за мяне падумаў і рашыў — Людзей ня радасць вучыць, а бяда. Даўно надзеі свечку патушыў, Што доўг за ласку я змагу аддаць... Тваё...
Хмары плывуць. Інерцыя кахання. У сэрцы муць. Жахлівае ранне! Вольга ЛасаеваNike Sneakers...
Сваіх гадоў ні вязень, ні ўладар, Вяртаюся назад — заўжды ў тваю святліцу. За чорны цень, што ўпаў на мілы твар, Жыцця акрайца ўжо ня хопіць адмаліцца. Куды ж мне жаль, трывогу, боль падзець? Прашу...
А што было? А так, нічога! Сляпых кіданняў тры гады, Начная да цябе дарога. Ну што яшчэ было тады? Я і кажу — зусім нічога, Кахання мройлівая здань, Маленне ля твайго парога, Маё: "Андрэй!", тваё: "А...
Хату бабулі перакрывалі. Ладныя цеслі латы часалі, Ветрылі зубы ўверсе, падпіўшы, Каб не памерла, не заплаціўшы. Хата палачана. Шыферам крытая. Цеслям заплачана. Цеслямі выпіта. Дом па-мужыцку Да ла...
Мне не патрэбны суцяшэнні... Хоць раз задумайся сама. Прыйшла. Прынесла спусташэнне Не як тайфун, а як чума. Няма ні крыўды, ні адчаю, Нянавісці і той няма. I за халоднай шклянкай чаю — Адна сцюдзёна...
З бароў вушацкіх, Што зрабілі лядамі, Апошняя зязюлька баравая Над братам убіваецца, кукуе. Прыбітая і горам, і спагадамі Як толькі шчырая душа трывае. Анёле крэўнасці, Падай руку ёй... Рыгор Бара...
Была зімой, як белы сад аціхлы. Была вясной, як снежная зіма. Ды дрэвы ўсе і май паразнявесціў, I белыя святочныя пялёсткі Змяшаліся з травою і з пяском... О, блізкія-далёкія мне людзі, Чакаючы штодня...

Впервые свекла упомянута на Руси еще в X-XI веке. Широкое распространение получила в XIV столетии, в XVII веке была разделена на кормовые и пищевые сорта (кормовая свёкла...

Ой, как хочется разогнаться и со всего маху в стену, да так, чтобы наверняка, так, чтобы лучше стать идиотом, чем все это терпеть снова и снова. Но нет сил даже встать, нет сил, пошевелиться... А он...
Мы с моим другом были вместе с раннего детства. Всегда всё делали вместе и никогда не бросали друг друга и не подставляли. Когда нам уже стало 17, мы шли по улице и он сказал мне: "Об этом никто не...
Я живу в деревне. У нас есть очень маленькая улица, 8 домов. Рядом со мной раньше жила семья. Мать (пьяница), отец, дочь (Настя), сын (Леша). Мы дружили долго с Настей и до сих пор дружим. Когда у них...
…Серое туманное летнее утро…  Она посмотрела в окно. Белые облака плывут по небу, словно корабли плывут по волнам моря. Начал покапывать дождик. "Ну, надо же, а у меня сегодня свидание" — подумала он...
Абыйшла душа мясціны ўсе, Дзе пакутавала, дзе трывала, Дзе сабе шчымлівасць даравала, Кволы сум даверыўшы красе. За душой вачыста сорак дзён След у след ступаў вячысты кон... Рыгор Барадулін...
Только ты стоишь перед глазами, Как звезда стоит перед землей. Ю. КУЗНЯЦОЎ...
Работаю оператором в Теle2. Звонят разные люди, у всех свои проблемы. У кого «гудок» не работает, у кого деньги списали, кто-то просто звонит и молчит. В среднем за день мне дозванивается около 300 аб...
Лёс прывядзе да апошняй разлукі... Ведай — ня трэба скарацца журб е... Помняць свой час вочы, вусны і рукі, Каб блаславіць і суцешыць цябе. Гэта жыцьцё... Што ж, яшчэ памыліся, Ды не засьмечвай ду...
Хоць бы што калі якое! Немата і пустата, За вакном ганяе нехта Беспрытульнага ката. А вясна — вясна на дзіва, Дзе ні глянь яе рука: Вось сяброўка йдзе на піва Да знаёмага грака. Грак той, зрэшты, сі...
Памерлым ад болю кахання Не ладзяць сябры памінання, Жалобных паштовак не носяць, Але разняволіцца просяць. За рукі тармосяць і плечы, Над целам ўчыняючы здзек, I кажуць агідныя рэчы, I цягнуць у тлу...
Меня зовут Катя. Мне 15 лет. Сейчас я вам расскажу свою историю любви. Зарегистрировалась я в однаклассниках, общалась со своими родными, но вдруг поступила заявка на дружбу. Я не раздумывая согласила...
Когда свекровь предложила мне взять внука на лето в деревню, я была рада. Конечно, волновалась, как мой ребенок проведет лето вдали от меня. Но несильно. Потому что, во-первых, бабушка и в городе час...
Чтобы разрядить накопившуюся злость, позвольте себе... разбить тарелку. Перед тем, как это сделать, вы скорее всего хоть на миг, да задумаетесь, что убирать осколки придется вам же, да и посуду жалко....
Познакомила нас Светка много лет назад. На моем дне рождения. Привела высокого, светловолосого парня. Глаза не то голубые, не то серые. Лицо грубоватое. Будто топором вырубленное. Бросилось мне сразу...
Казалось, их счастье будет длиться бесконечно, и никто и ничто не омрачит его. Будучи знакомыми с детства и не проявляя до поры, до времени ни с одной, ни с другой стороны никакого интереса, Саша и Ир...
Мы прожили с мужем вместе 40 лет. Могу сказать, что он всегда был прекрасным отцом и заботливым мужем, я не знала с ним никаких материальных проблем. Но при всем том его все в нашем райцентре называли...
К сожалению, есть такая категория мужчин, которые постоянно находятся в состоянии влюбленности, жена может и не догадываться об этом. Непостоянство является просто чертой характера такого человека, ка...
Когда-то все обеды были семейные. За стол не садились в одиночестве. У каждого члена семьи за столом — свое место. Кормилец сидел во главе. И все ждали, пока он начнет есть. И, чтобы выйти из-за стола...
История любви Евгения Байна и Наталии Искаковой крушит представление о том, что для больной девушки невозможна семейная жизнь, что мужчине нужна только красивая и здоровая жена. Их пример говорит о то...
Любовные отношения не всегда бывают безоблачными: на ясном небе супружеского счастья нет-нет да и набегут тучи непонимания, и только в ваших силах предотвратить грозу. Прежде всего разберитесь, что в...
А вам никогда не казалось, что люди очень похожи на братьев своих — зверей и зверюшек, больших и маленьких, сильных и слабых, злых и не очень? Порой мне кажется, что у любого из нас есть свой представ...
Ах, как любила Ольга его, своего Григория!.. Впрочем, называть своим его можно было с большой натяжкой, ибо имел он жену и сына. А ее, Ольгиным, становился лишь вечерами, когда тайком от людских глаз...
Через месяц после свадьбы муж поднял на меня руку: ему показалось, что я чересчур настойчиво предлагала ему уйти с вечеринки и тем самым унизила его... А унизил-то он меня: на глазах у молодой жены вз...
Здраствуйте, меня зовут Ксюша. Я хочу рассказать историю из своей жизни. Надеюсь, она вам понравится :). Была осень, я решила пойти погулять со своей подругой Олей. Когда я вышла, то увидела, что она...
Ніцая вярба ў знаёмым парку Дыхала каханьнем і вясной. Шэпты, Пацалункі, Нават сваркі Засланяла ад усіх сьцяной. Над зялёным храмам небязбожна Сонца несла гордае чало, I, відаць, таму ў сустрэчы ко...
У госці? Ты? Праходзь. Сядай. Як у часы былыя пагаворым. Дазволіш мне паплакацца аб тым, Як холадна ў жыцця сцюдзёным моры? Ну што ўсміхаешся, хіба не так? I я на змерзлае няшчасце не падобна? Ды боты...
Вішні, вішні — белы цвет, Ягады, як зоркі, — Палюбіў я шчодры свет, Мне ж — боль стратаў горкі. Вішні, вішні — белы цвет, Ягадкі — вясёлкі, — Палюбіў надзеяў свет, Мне ж — хмель скрухі золкі. Вішні,...
У кватэры, дзе некалі Нечае сэрца Распалася на Элементарныя часцінкі, Пасяліліся іншыя людзі. Адчуваюць няўтульнасць, Як садзяцца вячэраць, Адчуваюць стамлёнасць, Як збіраюць абедаць, Сняць трывожныя...
Девушка стояла на школьном крыльце, дождь безжалостно хлестал её по лицу, ветер путал, трепал ее волосы, но она не замечала этого… По щекам девушки бежали слезы… — Я люблю тебя! Люблю! Понимаешь?.. Н...
Белая ружа скамканай паперы На рубінах вуглёў Паступова чарнее. Учарнеўшы, чырвоным палае, Потым зробіцца шэрай, У попел рассыплецца... А за вокнамі снег усё сыплецца. А за вокнамі — снег, А ў памяці...
Вярнуць сабе сваю любоў? Я супраць гэтакіх высноў! Вярнуць кашмары вечароў, Няжыццяздольнасць хілых слоў, Няжыццядзейнасць воч і рук, Замкнёны безвыходны круг? Паслухайце, вярнуць любоў — У гэты круг...
Мне 19 лет. Я хотела бы поведать историю своей студенческой жизни и неудавшейся любви. Возможно, она поможет кому-то стать сильнее, пережить несчастную любовь и шагнуть в будущее, забыв о прошлом. П...
«Это жизнь, дорогая...» — сказал мой любимый, обнимая в последний раз. Я вырвалась из родных объятий и, захлебываясь слезами, убежала. Он не стал меня догонять. Он мудрый. Он знает, как будет лучше....
Моя душа покрылась льдом. Туда закрыты на засовы входы. И я ни завтра, ни сегодня, ни потом Не получу от чувств своих свободу. От безысходности тону и погибаю, Мне не помогут лучшие врачи. От этого од...
Адпускаю цябе. Ідзі... Больш не будзе, напэўна, спаткання. Усе сустрэчы на гэтай зямлі Не абыдуць навек развітання. Мы чужыя...Ты думаў не? Не сястра я табе, ты не брат. Не шукаю віны тваёй, Бо нi...
Калі табе ад гэтага лягчэй, Я раскажу: мне зараз адзінока, Няма сяброўскіх рук, няма вачэй! Мае сябры. Яны цяпер далёка. Мяне да іх ты смешна раўнаваў... Але чаму? Хіба была прычына? Каханне на сябро...
В технических вузах в наше время девчат можно было по пальцам пересчитать. Зато в педагогических — почти не было парней. Поэтому на танцевальные вечера мы бегали друг к другу — или они к нам, или мы к...
— Мне соседки говорят, что я еще не старая... Предлагают замуж выйти в мои семьдесят восемь... А я им говорю: «Как вы можете так шутить?..» Я ведь по-прежнему люблю своего мужа, только его одного... Х...
Лунный свет уже почти исчез в черном беззвездном небе. Улицы тускло освещались фонарями. Раньше эти ночные улицы казались мне опасными, но сейчас я могу дышать только ночным воздухом. Этот чистый, чут...
Наперадзе — дарогі і гады Работы, стомы, шчасця да знямогі, Наперадзе — усе, але не ты, Такі звычайны, просты, часам строгі. Тваё жыццё — пяшчота і любоў, Сям'я, дастатак, добрая работа. Тваё жыццё і...
Инна запомнит этот день своей жизни до мелочей. Утром был ослепительный январский снег за окном, до боли режущий глаз. Долгая дорога в детский сад с Игорешкой на руках. Сынуля еще не проснулся, дремал...
Что есть красота? Почему ее обожествляют люди? Действительно ли она так важна в жизни и так ли огромно ее могущество? Моя двоюродная сестра — молодая, симпатичная девушка из хорошей семьи — без памят...
Ты осталась одна, на крыльце опустевшего дома, Веет холодом здесь, давит душу тебе тишина. Ты сама погрузилась в глубокую скорбную кому, Жизнь утратила смысл, из-под ног твоих почва ушла. Он оставил...
Зноў маіх вуснаў пякучая памяць мне нагадае Шыю і плечы, і грудзі, і смочкаў спелых чарэшні... Грэшны, канешне, ды зноўку бяссонне мяне спавядае — Ведаю, — грэшны. Ведаю, — смешны. Ды пальцы прыга...
Серый день. Даже не верится, что летний день может быть таким серым. То закапает, то успокоится дождь. Кругом пестрые зонтики. Они куда-то бегут, спешат. Забавно... Я иду по лужам. Их столько много, о...
Это случилось, когда я гулял по городу Гродно. Пройдя по улице Ожешко, свернул на Советскую. Много раз я бывал в Старом городе, но никогда не приходил сюда для того, чтобы просто успокоиться. При свет...
Дотык вуснаў і... Знікні! Толькі сплю, Толькі сплю... Разам з ранкам стазыкім Я свой боль наталю. Нахілюся лісліва Перад лёсам сваім. Можа, стану шчаслівай? Толькі дым... Толькі дым... За ўсе ск...
Она долго думала... Вот только о чём? Она думала о всём: о смысле жизни, о смысле существования... Ей больно было думать о смысле любви... Ведь она так непредсказуема. Анджела встала с постели, пошл...
Сироты-дети, которые остались без родителей, без ласки и заботы, без присмотра или хуже, попадают под опеку очень злых людей, которые думают только о себе и о своей выгоде. Есть много правдивых истори...
Был прекрасный теплый весенний вечер когда две лучшие подружки решили прогуляться,хоть и было это редкостью, они пошли посидеть на сквер который не далеко находился от их учебного заведения!сходили в...
Какая к черту болЬНИЦА КТО ВЫ?АЛЛО КТО ВЫ? -послушайте я прошу вас успокоится! Ваш парень сейчас находится в краевой больнице города ТУЛЫ. Он без сознания...перед тем как потерять его он говорил тольк...
Здравствуйте. Меня зовут Амина, эта история обо мне... Произошло это летом. Мне было 14 лет, начались летние каникулы. Я уехала в первый раз в село к родственникам. Вернулась через 2 недели в свою Ма...
Ей было 14, а ему 18. Он пригласил ее на медляк. Он ей сразу же понравился. На утро она ему позвонила и сказала: "Ты мне очень нравишься и я хочу быть с тобой". Он сказал: "Ты мне тоже нравищься. Дава...
Я познакомилась с мальчиком, которого звали Бак-Даулет, но друзья его называли Даука. Я познакомилась с ним по майлру... Мы общались с ним каждый день, а в школе не обращали внимания друг на друга....
История ведется от первого лица. Жизнь иногда подкидывает нам сюрпризы, от которых мы убегаем, но в то же время пытаемся продлить счастливые минуты, боясь потерять их. Меня зовут Кемаля. На тот моме...
По телевидению и в печати постоянно рассказывают о мужчинах, которые бросили свои семьи и живут — счастливей некуда. Или они сами рассказывают о себе. Но почему-то я никогда не читал и не слышал о тех...
Жила-была девушка. У нее был парень. Она его невероятно сильно любила и он ее тоже. Но она заболела и легла в больницу, у нее было больное сердце и чтобы выжить, ей нужна была срочная пересадка. Она...
— Бабулечка, ты к папе и дяде идешь? Можно и мне с тобой? — пятилетний Димка протянул свою ручонку Насте и крепко ухватился за ее мозолистую ладонь. Теплая волна нежности обдала сердце моложавой седо...
Лето-прекрасное время года .Для него оно стало на много прекраснее ,чем для обычного человека .Наверное всё началось так внезапно ,так странно.Он ни когда не думал,что с ним когда-то такое произойдёт...
Меня зовут Мариша. Мне 14. Год назад со мной приключилась одна не самая приятная история в моей жизни, которая навсегда оставила след в моем юном сердечке. Мне очень нравился парень, который был на...
Мы познакомились два года назад... Женька был младше меня на два года... Я влюбилась... Все кем-то болеют, не так ли? Я снимала квартиру, а он жил в общаге. Полгода мы просто смотрели друг на друга, и...
У меня была подруга ей было 13 лет и у неё был парень Айбек её звали Лаура они встречались пол года но потом в школе он подошол к ней и сказала давай растанимся у меня не на тебя времени у неё покат...
Приветик! Хочу рассказать свою историю. Не знаю, любовь это или нет. Познакомились мы с этим парнем в социальных сетях. Первое впечатление о нем — "самоуверенный, напыщенный индюк очень хорошей внеш...
Меня зовут Надия в летние каникулы я поехала в лагерь "Чедер"там я со всеми познакомилась дружила прошла неделя оч быстро и в лагерь приехал один мальчик по моему мнению он был оч тихим скромнягай ....